Naszym celem jest:

 • edukacja prawna i obywatelska; 
 • zniesienie reliktu PRL- Bankowego Tytułu Egzekucyjnego; 
 • poprawki do( bubla prawnego ) Ustawy o Upadłości Konsumenckiej z której skorzystało tylko 30 osób w Polsce (procesy upadłościowe rozpoczęte ale jeszcze nikt tak rzeczywiście w pełni nie ogłosił bankructwa); 
 • zniesienie dziedziczenia długów art. 1015 kc i dostosowanie go do prawa anglosaskiego – odpowiadamy tym co otrzymaliśmy - ! 
 • zakaz windykacyjnego bezprawia a w szczególności nieetycznych, obraźliwych praktyk windykacyjnych – przemocy fizycznej i psychicznej , pozbawiania dłużnika wszelkich składników majątkowych ; 
 • zastopowanie rozdawnictwa kredytów osobom bez zdolności kredytowej , nadawania tytułów egzekucyjnych na pierwsze zobowiązanie bankowe – kolejne po zwindykowaniu poprzedniego bez możliwości zbiegu egzekucji; 
 • zakaz lichwiarskiej działalności para banków , ustawa antylichwiarska dla wszystkich osób prawnych i fizycznych; 
 • wpisanie umowy kredytowej do Kodeksu Cywilnego; 
 • prowadzenie przed egzekucyjnej mediacji- celem zawarcia ugody z wierzycielami dostosowanej do aktualnej możliwości finansowej dłużnika; 
 • humanitarne i ekonomicznie celowe prowadzenie egzekucji przez organy uprawnione , pod nadzorem sądu; 
 • przeciwdziałanie krzywdzie osobowej i społecznej; 
 • przywrócenie na łono społeczeństwa ludzi wykluczonych społecznie - samorządy materialnie odpowiedzialne za bezdomnych i ubogich;
 • przywrócenie właściwych relacji na drodze Państwo-Obywatel , nie będąca w parlamencie grupa wyborców ( Komitet Wyborczy Wyborców ) winna mieć zmniejszony próg wyborczy do 2,5 %; 
 • prawo do sprawiedliwego sądu oraz przestrzegania Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; 
 • natychmiastowe wprowadzenie nagrywania przesłuchań, rozpraw karnych, cywilnych i administracyjnych na wniosek uczestnika postępowania; 
 • czynny udział Stowarzyszeń w procesie tworzenia prawa w Polsce a także na salach rozpraw-jako uczestników postępowań- na wniosek jednej ze stron; 
 • jawnego dla obywatela przydzielenia określonym sędziom spraw cywilnych, karnych i administracyjnych; 
 • umożliwienie obywatelowi składania prywatnych aktów oskarżenia bezpośrednio do sądów, w sytuacji kiedy odmawia wszczęcia śledztwa prokuratura; 
 • zmiana przepisów o kasacji, jako niezgodne z art. 32 Konstytucji RP.